• Офиси в Южна България
  • info@crediplus.bg

«СИТИ КОРЕКТ КРЕДИТ»ООД гарантира, че всяка информация, предоставена от клиента, ще бъде използвана строго конфиденциално и само за вземане на решение по искането за кредит.
С поставянето на своя подпис, Кредитоискателят потвърждавам, че:
1. Съм запознат със съдържанието на искането.
2. Във връзка с посочените от мен данни заявявам, че съм информиран относно обстоятелствата по чл.19, ал.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
3. Давам съгласието си и овластявам «СИТИ КОРЕКТ КРЕДИТ»ООД на основание чл. 29, ал. 3, във връзка с чл. 28, ал. 3 от ЗЗЛД да събира по електронен път сведения относно наличие или липса в информационната система на Националния осигурителен институт (НОИ) на данни за осигуряването/ самоосигуряването ми, включително информация, представляваща производствена или търговска тайна, в това число и относно точния размер на получавания от мен доход, според информационният масив на НОИ, както и да събира данни от други информационни масиви, публични регистри или частни източници.
4. Давам изричното си, безусловно и неотменимо съгласие «СИТИ КОРЕКТ КРЕДИТ»ООД, да разкрива обстоятелства, представляващи банкова тайна, както и личните ми данни на трета страна, за целите на предоставяне на регулярни погасителни планове и/или извлечения, по договорения и отпуснат въз основа на настоящото искане за кредит.
5. Предвид разпоредбите на Закона за защита на личните данни, декларирам, че всички лични и други данни, които предоставям на «СИТИ КОРЕКТ КРЕДИТ»ООД са с изричното ми съгласие. Тези данни или част от тях, по преценка единствено на «СИТИ КОРЕКТ КРЕДИТ»ООД могат да бъдат обработвани и съхранявани за срок, за който «СИТИ КОРЕКТ КРЕДИТ»ООД прецени, че е необходимо. Декларирам и съгласието си «СИТИ КОРЕКТ КРЕДИТ»ООД да използва по своя преценка информация, съдържаща се в личните ми данни, включително за статистически и маркетингови проучвания, за директен маркетинг по смисъла на ЗЗЛД.
6. Предварително, в достатъчен срок и предвидената форма и ред ми е предоставена предоговорната информация по Закона за потребителския кредит, съобразно заявените от мен предпочитания. Информацията е предоставена по ясен и разбираем начин, даващ ми възможност да сравня различни предложения и да взема информирано решение за сключване на договор за кредит.

7. Известна ми е наказателната отговорност по чл.248 а, чл.313 от Наказателния кодекс за невярно предоставена информация на кредитора.
Заявявам, че данните, посочени в искането са доброволно предоставени на «СИТИ КОРЕКТ КРЕДИТ»ООД с оглед кандидатстването за отпускането на кредит, както и във връзка с управлението и погасяването на искания кредит.
8. Уведомен съм, че решението за предоставяне на кредит се взима от Кредитора, както и че Кредитора няма ангажимент да мотивира решението си при отказ от финансиране в писмена форма.